การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
  • การแตกหน่อ (budding) สิ่งมีชีวิตตัวใหม่งอกออกมาจากตัวเดิม แล้วหลุดออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ เช่น ยีสต์

  

การสืบพันธุ์แบบ budding ในยีสต์

  • การแบ่งตัว (binary fission) สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตสองตัว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา

 
Animation แสดงการสืบพันธุ์ตัวแบบ Binary Fission

                       
การสืบพันธุ์คล้ายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

เช่น พารามมีเซียม เซลล์มี 2 นิวเคลียส คือ ไมโครนิวเคลียส (Micronucleus) และแมโครนิวเคลียส (Macronucleus) พารามิเซียม 2 เซลล์จะจับคู่กัน (Conjugation) เพื่อแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม จากนั้นจึงแยกกัน และแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนตามปกติ


การสืบพันธุ์ของพารามีเซียม